کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص ۹۶ درشرایط سالم قرار دارد.
کیفیت هوا در ایستگاه های تقی آباد، خاقانی، چمن و رسالت در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه ها در شرایط سالم گزارش شده است.
بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۱۳۲ در شرایط ناسالم گزارش شده است.
مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت بیشتر آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

درباره نویسنده