کاشت نهال در خانه های بهداشت ریگان برای مقابله با ریزگردها

کاشت نهال در خانه های بهداشت ریگان برای مقابله با ریزگردها

فردین حشمتی روز پنجشنبه در حاشیه کاشت نهال در مرکز بهداشت این شهرستان افزود: با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و بهورزان در 34 خانه بهداشت شهرستان ریگان نهال در محوطه خانه های بهداشت و ورودی آنها کاشته شد.
وی از تداوم این کار خبر داد و گفت: با همکاری مردم در سطح روستاها نیز کشت نهال انجام می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدتی ریزگردها در ریگان مشکلات تنفسی ایجاد کرده اند کشت نهال در این شهرستان از ضروریات می باشد.
رئیس شبکه و مرکز بهداشت ریگان گفت: افراد زیادی طی بروز ریزگردها در این شهرستان دچار مشکلات تنفسی شدند.
وی از مرم شهرستان خواست برای جلوگیری از تشدید پدیده ریزگردها، توفان های شن و آفتاب شدید کشت نهال را به صورت مشارکتی در روستاهای خود انجام دهند.
بهترین زمان کشت نهال در شهرستان ریگان مهر و اسفند ماه است.

درباره نویسنده