هواي کردستان در شرايط ناسالم

هواي کردستان در شرايط ناسالم

اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان وضع هوای این استان را ناسالم اعلام کرده است.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما رحیمی رئیس اداره امورآزمایشگاههای محیط زیست استان کردستان گفت : با توجه به بررسی های صورت گرفته و نتایج حاصل از ایستگاه های سنجش آلاینده های هوا میزان ذرات معلق در شهر سنندج 4برابر استانداردهای زیست محیطی است و وضع فعلی هوای استان از نظر شاخص های کیفیت هوا ناسالم است.
بر اساس این گزارش آلودگی هوا و وجود ریزگردها تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهدیافت و با گذشت زمان بر شدت میزان آلودگی هوا افزوده می شود .
میزان دید در شرایط عادی 10 هزار متر است که با توجه به آلودگی هوا این میزان هم اکنون به کمتر از 4000 متر کاهش یافته است.

درباره نویسنده