از هر۱۰ نفر در جهان ۹ نفر به هوای پاک دسترسی ندارد

از هر۱۰ نفر در جهان ۹ نفر به هوای پاک دسترسی ندارد

نماینده سازمان بهداشت جهانی در امور آلودگی هوا با تاکید بر اهمیت تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر سلامت گفت: بر اساس گزارشات جهانی، امروزه ۲۳ درصد از مرگ و میر جهان ناشی از آلودگی هوا است و از هر ده نفر ۹ نفر به هوای پاک دسترسی ندارند.

درباره نویسنده