کیفیت هوای ۳ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای ۳ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح چهارشنبه با شاخص ۹۳ در شرایط سالم قرار دارد.
کیفیت هوا در ایستگاه های چمن،لشکر و خاقانی در شرایط ناسالم و در ایستگاه الهیه در شرایط پاک گزارش شده استبیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم گزارش شده است.
مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

درباره نویسنده